Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

18/10/2010 Παραγωγή ηλεκρικής ενέργειας από βιομάζα

Σύμφωνα με τον  ελληνικό νόμο 3468/2006 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), άρθρο 2 παρ. 8, ως βιομάζα ορίζεται, το « βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών, τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμμάτων.»
Θεωρεί η  Επιτροπή, πως από βιομάζα που προέρχεται από υλικά όπως ορίζονται παραπάνω επιτρέπεται να παραχθεί ενέργεια; Μπορούν να δοθούν άδειες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη αστικά απορρίμματα τα οποία έχουν μεν υποστεί μηχανική διαλογή, αλλά εξακολουθούν να περιέχουν μη βιοαποκοδομήσιμο κλάσμα; Δηλαδή ποιο συγκεκριμένα θεωρούνται ως βιομάζα και συνεπώς Α.Π.Ε. τα καύσιμα όπως το SRF, το RDF (ή)και η ''βιομάζα'' που προκύπτει από οποιουδήποτε τύπου εργοστασιακού διαχωρισμού σύμμεικτων, αστικού τύπου, απορριμμάτων τα οποία φυσικά περιέχουν μη βιοαποδομήσιμο κλάσμα (χλωριούχες ενώσεις κ.α.) με θερμική αξία πάνω από το 2% της συνολικής;

Aπάντηση:

Απάντηση του κ. Oettinger
εξ ονόματος της Επιτροπής
(19.11.2010)


Η οδηγία 2009/28/ΕΚ  σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τάσσει συνολικό δεσμευτικό στόχο 20% για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020. Σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο ε), ως "βιομάζα" νοείται το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και οικιακών απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, ως βιομάζα θεωρείται μόνο το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αποβλήτων, και μόνο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον στόχο του 20%. Γι'αυτό, στο δεσμευτικό πρότυπο του εθνικού σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , που έπρεπε να υποβληθεί από κάθε κράτος μέλος στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή απαιτούσε από τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν την ποσότητα του βιοδιασπώμενου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς το 2015 και το 2020, καθώς τη μέθοδο υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού. Τα ως άνω ερωτήματα πρέπει να έχουν απαντηθεί σε όλα τα σχέδια που υποβάλλονται στην Επιτροπή .

Όσον αφορά την αποτέφρωση αποβλήτων, η εφαρμογή της οδηγίας για την αποτέφρωση των αποβλήτων  αφορά ορισμένο είδος αποβλήτων (στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ιλύς καθαρισμού λυμάτων). Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, όλα τα απόβλητα υπόκεινται στη γενική νομοθεσία περί αποβλήτων, και ιδίως στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα , μολονότι δε μπορούν να εξαιρεθούν από τους αυστηρούς κανόνες της οδηγίας για την αποτέφρωση των αποβλήτων, πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντοτε κατά τρόπο που να προστατεύονται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όπως προβλέπει η προαναφερόμενη οδηγία πλαίσιο.