Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

05/05/2011 Η Κομισιόν αρνείται στροφή κοινοτικών πόρων στην τουριστική βιομηχανία

Ζητάει να διακοπεί η εθνική στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, χάριν της ενιαίας αγοράς!!!

  Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή.
 
Με ευχολόγια προσπαθεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ευρωπαϊκό τουρισμό, και ειδικότερα στα κράτη μέλη του «Ευρωπαϊκού Νότου», όπου η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα σημαντικό μερίδιο της οικονομικής τους δραστηριότητας. Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.
 Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του αφού σημείωνε ότι «τα οικονομικά προβλήματα του “Ευρωπαϊκού Νότου” που εμφανίζονται με τη μορφή τεράστιων δημοσίων ελλειμμάτων και χρέος, έχουν την αφετηρία τους στα μεγάλα ανοίγματα του εμπορικού ισοζυγίου», ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δεδομένη και την αύξηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων να «μελετήσει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δράσεων, αφ’ ενός για την ανάπτυξη του ενδοευρωπαϊκού Τουρισμού και αφ’ ετέρου για την προσέλκυση τουριστών από τρίτες χώρες».
 Στην απάντησή της η Κομισιόν, αναφέρεται σε ένα ευχολόγιο στρατηγικών, παραπέμποντας σε περσινές ανακοίνωσεις (30/06.2010 - COM (2010) 0352) όπου «προσδιορίστηκαν 21 στρατηγικές ενέργειες, που στοχεύουν στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αναδυόμενες αγορές (ειδικότερα, τις χώρες BRIC (Brazil-India-China)) στον βιώσιμο τουρισμό, την καταπολέμηση της εποχικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης υπεύθυνων και ποιοτικών τουριστικών μοντέλων». Στη συνέχεια της απάντησής της η Κομισιόν, σημειώνει ότι προγραμματίζεται η «επιτάχυνση της εφαρμογής των εν λόγω ενεργειών  από την αρχή του 2011, ύστερα από τις διεξαγόμενες συζητήσεις με τους διάφορους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα κράτη μέλη»
 Την ίδια στιγμή απαντώντας στο αίτημα του έλληνα ευρωβουλευτή για οικονομική στήριξη, μέσω του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, του κλάδου του τουρισμού, η Κομισιόν τονίζει, ότι όχι μόνο δεν θα υπάρξει στροφή των κοινοτικών πόρων προς την τουριστική βιομηχανία, αλλά αντίθετα τα όποια εθνικά μέτρα, ελήφθησαν από χώρες μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (EERP) «ήταν εξαρχής προσωρινά» και «πρέπει να αποσυρθούν ώστε να αποφευχθούν αρνητικά αποτελέσματα για την ενιαία αγορά».