Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

25/09/2012 Η Κομισιόν διαπιστώνει αδυναμία σχετικά με τον έλεγχο των παράνομων πρακτικών αλιείας και την εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ελλάδα

Απάντηση Μαρίας Δαμανάκη σε Νίκο Χουντή

Συστημική  αδυναμία σχετικά με τον έλεγχο των παράνομων πρακτικών αλιείας και την εφαρμογή της νομοθεσίας, παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου ικανού να αποτρέψει παράνομες μεθόδους αλιείας διαπιστώνει η αρμόδια Επίτροπος Αλιείας κ. Δαμανάκη μετά από σχετική ερώτηση του   Νίκου Χουντή.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του έθιγε το θέμα της παράνομης αλιείας, κυρίως με δυναμίτες, που έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα ιχθυοαποθέματα, να πλήττεται ο τουρισμός καθώς και το εισόδημα των μικρών παράκτιων αλιέων που ψαρεύουν με νόμιμες μεθόδους. Ζητούσε παράλληλα μια πιο ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο σταθερή πηγή τροφής και εισοδήματος.

Απαντώντας εκ μέρους της Κομισιόν, η Επίτροπος Αλιείας κυρία Μαρία Δαμανάκη υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή είναι ήδη ενήμερη για τη χρήση δυναμίτη στην περιοχή των Κυκλάδων και έχει ειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές για το θέμα αυτό. Η ελληνίδα Επίτροπος θέτει θέμα συστημικών αδυναμιών σχετικά με τον έλεγχο των παράνομων πρακτικών αλιείας και την εφαρμογή της νομοθεσίας, παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου ικανού να αποτρέψει παράνομες μεθόδους αλιείας, και τονίζει ότι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι οι αρχές των κρατών μελών. Υπενθυμίζει την ύπαρξη αυστηρών κυρώσεων σε παραβάτες βάσει του ελληνικού αλιευτικού κώδικα όσο και βάσει του ποινικού κώδικα, και παραπέμπει τους εθνικούς επιθεωρητές στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας για επιμόρφωση.

Η κ. Δαμανάκη τονίζει ξεκάθαρα ότι «το άρθρο 8 του Κανονισμού 1967/2006 απαγορεύει ορισμένα αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβείς για τα αποθέματα ιχθύων και το περιβάλλον τους» (στις πρακτικές αυτές υπάγονται και η χρήση εκρηκτικών υλών ή ουσιών που εκρήγνυνται σε περίπτωση ανάμειξής τους), και δηλώνει ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει μαζί με τις ελληνικές αρχές τις συστημικές αδυναμίες σχετικά με τον έλεγχο των εν λόγω πρακτικών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πτυχές του κανονισμού 1967/2006, έως ότου τεθούν σε εφαρμογή όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διευθέτηση των θεμάτων αυτών».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης και απάντησης >>εδώ