Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

14/02/2014 Ερώτηση Ν. Χουντή για την απόλυση των 595 καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών προς την Επιτροπή

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητά την ανάκληση της απόφασης   απόλυσης των 595 καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τον αγώνα τους, κατέθεσε ο  Ν. Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, ο έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του, αφού τόνισε ότι οι θέσεις που καταργούνται είναι αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης και με μισθούς ύψους 325 ευρώ, σημείωσε ότι οι εργαζόμενες ενημερώθηκαν ότι απολύονται σε εφαρμογή προβλέψεων του Μνημονίου για μείωση του προσωπικού.  Συνεχίζοντας την ερώτησή του, ο Ν. Χουντής επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι στις θέσεις που καταργήθηκαν εργάζονταν αποκλειστικά γυναίκες και ότι το γεγονός αυτό,  συνιστά παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης λόγω φύλου.  Τέλος, αφού υπενθύμισε ότι η  οδηγία 76/207/ΕΟΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, την εκπαίδευση, και τις συνθήκες εργασίας, στο Άρθρο 5 αναφέρει ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης αφορά και στην απόλυση, υπενθύμισε παλαιότερη Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ( Υπόθεση C- 196/02)  που αφορούσε σε διάκριση λόγω φύλου εις βάρος καθαριστριών στον ΟΤΕ και με την οποία υπήρξε πλήρης δικαίωση των εργαζομένων.

Με βάσει τα παραπάνω, ζήτησε από την Επιτροπή να ενημερώσει, αν οι εν λόγω απολυμένες υπάλληλοι «προσμετρούνται στην επίτευξη του στόχου για μείωση του προσωπικού του Δημόσιου τομέα» και αν «προτίθεται η  Επιτροπή να ερευνήσει αν πράγματι συντρέχει παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου» και συγκεκριμένα της διάκρισης λόγω φύλου.


Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Με την απόφαση Αριθμ. Δ6Α 1139968 ΕΞ 2013, τον Σεπτέμβριο του 2013,  καταργήθηκαν 595 θέσεις καθαριστριών  του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, όσο και των κατά τόπου εφοριών, τελωνείων κλπ.  Το προσωπικό αυτό, που είχε συμβάσεις αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης και αμείβονταν με μισθούς ύψους 325 ευρώ, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αναμένεται να απολυθεί σε οκτώ μήνες από την λήψη της  παραπάνω απόφασης.

Δεδομένου ότι, οι σε διαθεσιμότητα εργαζόμενες, ενημερώθηκαν ότι  η απόφαση απόλυσης τους,  είναι σε εφαρμογή της πρόβλεψης του Μνημονίου για μείωση του προσωπικού του Δημόσιου τομέα.

Ερωτάται η Επιτροπή:  

α) Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που η ελληνική κυβέρνηση  έχει δεσμευτεί να απολύσει από τον δημόσιο τομέα, βάσει του 2ου προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής για τα έτη 2013 και 2014 και έπειτα; Πως κατανέμονται χρονικά;

β) Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά των προς απόλυση υπαλλήλων; Περιλαμβάνονται οι 595 καθαρίστριες που θα απολυθούν μετά την λήξη του 8μήνου διαθεσιμότητας, μεταξύ  των απολυμένων υπαλλήλων που προσμετρούνται για την επίτευξη του παραπάνω στόχου;

γ) Δεδομένου, ότι όλες οι σε διαθεσιμότητα και προς απόλυση υπάλληλοι, είναι αποκλειστικά  γυναίκες,  θεωρεί η Επιτροπή ότι η παραπάνω απόφαση συνιστά παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης λόγω φύλου, και συγκεκριμένα της οδηγίας  76/207/ΕΟΚ, που μεταξύ άλλων στο Άρθρο 5 αναφέρει ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης αφορά και στην απόλυση;  

Λαμβάνοντας υπόψη την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μεταξύ άλλων στην Υπόθεση C- 196/02 που αφορούσε σε διάκριση λόγω φύλου εις βάρος καθαριστριών στον ΟΤΕ, προτίθεται η  Επιτροπή να ερευνήσει αν πράγματι συντρέχει παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου;»