Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

03/08/2009 Ελλάδα , η πιο ακριβή χώρα στο πετρέλαιο και από τις πιο ακριβές στην αμόλυβδη βενζίνη

Να καταργηθεί η απαγόρευση διατήρησης αποθεμάτων σε γειτονικές χώρες και να απελευθερωθεί το καθεστώς που διέπει τους αποθηκευτικούς χώρ


Τα στοιχεία του “oil bulletin”, που εκδίδει η Ευρ. Επιτροπή και τα οποία αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρ. Ένωση των 27 στα βασικά προϊόντα πετρελαίου (προ φόρων και δασμών) επικαλείται ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής σε ερώτησή του προς την Ευρ. Επιτροπή.
Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του τονίζει ότι στο oil bulletin της 6/7/2009 «εξακολουθεί να παρουσιάζεται το φαινόμενο η Ελλάδα να διαθέτει από τις πιο υψηλές τιμές προ φόρων και δασμών σε βασικά πετρελαιοειδή προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης (automotive gas oil) η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα στην ΕΕ-27με 536,65 ευρώ ανά τόνο, με δεύτερη την Ουγγαρία με 499,62 ευρώ ανά τόνο και με μέσο όρο στην ΕΕ-27 τα 454,57 ευρώ ανά τόνο. Στην περίπτωση της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (euro-super 95) η Ελλάδα διαθέτει από τις ακριβότερες 486,54 ευρώ ανά τόνο ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ-27 είναι 454,11 ευρώ ανά τόνο.»
Στη συνέχεια της ερώτησής του αφού επισημαίνει την απόφαση «της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (αριθμ. 418/V/2008) σχετικά με τα μέτρα και τις προτάσεις ενίσχυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών,» κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν έχει θεσμοθετήσει ακόμη τα μέτρα που προτείνει η «ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού» και ιδίως τα μέτρα που αφορούν στην απελευθέρωση του καθεστώτος που διέπει τους αποθηκευτικούς χώρους. Τέλος καλεί την Επιτροπή «σε άμεσες ενέργειες ώστε η ελληνική κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς που θέτει για την διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας σε γειτονικά προς την Ελλάδα κράτη – μέλη της Ευρ.Ένωσης με τρόπο που παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο ή σε άλλες γειτονικές τρίτες χώρες και να απελευθερώσει το καθεστώς που διέπει τους αποθηκευτικούς χώρους».

Επισυνάπτεται ο πίνακας τιμών του oil bulletin με τιμές ανά χώρα προ φόρων και δασμών.


En/In EURO
     Euro-super 95(I)    Gas oil automobileAutomotive gas oilDieselkraftstoff(I)    Gas oil de chauffageHeating gas oilHeizöl(II)    Fuel oil -Schweres Heizöl(III)Soufre <= 1%Sulphur <= 1%Schwefel <= 1%    Fuel oil -Schweres Heizöl(III)Soufre > 1%Sulphur > 1%Schwefel > 1%
     1000L    1000L    1000L    t    t
Austria    439,49    455,74    412,54    306,00     
Belgium    448,41    438,02    411,59    282,17     
Bulgaria    444,83    414,15    388,59         322,12
Cyprus    507,65    476,20    431,67    380,92     
Czech Republic    489,21    498,38    401,28    260,00     
Denmark    480,92    450,97    471,44    306,60     
Estonia    417,63    400,39    427,82          
Finland    493,14    496,50    434,53    440,25     
France    440,20    425,61    434,62    321,52    315,75
Germany    441,72    440,10    419,71    275,80     
Greece    486,54    536,65    412,98    353,97     
Hungary    483,79    499,62    499,62    302,86     
Ireland    439,13    442,87    533,94    246,21     
Italy    502,19    490,48    471,51    327,30     
Latvia    485,64    452,85    452,85         147,61
Lithuania    446,31    445,34    383,60         277,29
Luxembourg    473,39    454,06    417,43          
Malta    587,04    461,16    419,95         403,98
Netherlands    441,34    424,60    392,62    274,49     
Poland    483,09    463,05    400,35    341,69    280,15
Portugal    492,88    494,76    453,28    411,04     
Romania    440,76    456,80    346,71    351,69     
Slovakia    469,53    471,63    471,57    250,00    243,36
Slovenia    460,45    441,67    408,00    339,00     
Spain    482,91    473,67    413,66    320,42     
Sweden    398,52    426,08    390,46    344,49     
United Kingdom    416,49    432,05    370,41          
CE/EC/EG EUR 27 (IV)Moyenne pondéréeWeighted averageGewichteter Durchschnitt    454,11    454,57    426,12    328,46    332,25
CE/EC/EG Euro Area 16 (€) (V)Moyenne pondérée €Weighted average €Gewichteter Durchschnitt €    464,91    457,25    426,89    328,51    387,80