Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

05/02/2018 Νίκος Χουντής (ΛΑΕ) σε Μάριο Ντράγκι στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:


  • «Να μην πληρώσει η ελληνική κυβέρνηση τα ομόλογα που κατέχει το Ευρωσύστημα εάν δεν επιστραφούν τα υπερκέρδη από τα ελληνικά ομόλογα SMPs-ANFAs».
  •  «Οι πολιτικές μείωσης των κόκκινων δανείων απειλούν το θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών στη στέγαση».

Να μην πληρώσει τα ελληνικά ομόλογα, SMPs-ANFAs, που κατέχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωζώνης, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, σε περίπτωση που δεν επιστραφούν τα υπερκέρδη που αποκόμισε το Ευρωσύστημα από την κερδοσκοπική συμπεριφορά του το 2012.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας καταδίκασε την κερδοσκοπική συμπεριφορά του Ευρωσυστήματος, δηλαδή της ΕΚΤ και των Εθνικών ΚΤ, που το 2012 εξαίρεσαν τα ελληνικά ομόλογα που κατείχαν από τη διαδικασία κουρέματος του PSI, αποκομίζοντας σχεδόν 6.2 δις ευρώ σε κέρδη, και κάλεσε τον Μάριο Ντράγκι να επιστρέψει, χωρίς όρους, τα κέρδη αυτά στην Ελλάδα ώστε να ακυρωθούν τα μέτρα λιτότητας που συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση για τα επόμενα 36 χρόνια.

Στη συνέχεια της παρέμβασής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής επιτέθηκε στις πολιτικές απομείωσης των κόκκινων δανείων της ΕΚΤ και των κρατών-μελών που σε πολλές περιπτώσεις απειλούν το θεμελιώδες δικαίωμα της στέγασης για χιλιάδες ευρωπαίους πολίτες.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Χουντής κάλεσε του ευρωβουλευτές να στηρίξουν τις δύο τροπολογίες της Ευρωομάδα της Αριστεράς, GUE-NGL, για τα δύο αυτά θέματα, στην αυριανή ψηφοφορία για την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το έτος 2016.Ακολουθούν οι εν λόγω τροπολογίες της Ευρωομάδα της Αριστεράς, GUE-NGL:
Τροπολογία 3
Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0383/2017
Jonás Fernández
Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016
2017/2124(INI)
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
27. αναγνωρίζει ότι, ενώ η τρέχουσα πολιτική χαμηλών επιτοκίων έχει έναν προσωρινά θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι υψηλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με διαρθρωμένο τρόπο· σημειώνει τις προσπάθειες της ΕΚΤ και του ΕΕΜ να εποπτεύουν και να στηρίζουν τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ με στόχο να μειωθεί η έκθεσή τους σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και ιδίως τις οδηγίες που απηύθυνε η ΕΚΤ στις τράπεζες σχετικά με την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τον Μάρτιο του 2017, και τις ενέργειές της σε σχέση με μεμονωμένες τράπεζες, καθώς και το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στις 11 Ιουλίου 2017, με την επιφύλαξη των εξουσιών του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη νομοθεσία επιπέδου 1· επισημαίνει ότι για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου απαιτούνται κοινές προσπάθειες από τις τράπεζες, τις εποπτικές αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές και τις εθνικές αρχές· ζητεί να πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που να χαρακτηρίζονται από ευρεία κάλυψη, μεθοδολογική καταλληλότητα και αξιοπιστία· συνιστά να παρακολουθούνται προσεκτικά οι εξελίξεις στις αγορές ακινήτων· θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να σέβονται πλήρως τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 27. αναγνωρίζει ότι, ενώ η τρέχουσα πολιτική χαμηλών επιτοκίων έχει έναν προσωρινά θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι υψηλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με διαρθρωμένο τρόπο· σημειώνει τις προσπάθειες της ΕΚΤ και του ΕΕΜ να εποπτεύουν και να στηρίζουν τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ με στόχο να μειωθεί η έκθεσή τους σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και ιδίως τις οδηγίες που απηύθυνε η ΕΚΤ στις τράπεζες σχετικά με την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τον Μάρτιο του 2017, και τις ενέργειές της σε σχέση με μεμονωμένες τράπεζες, καθώς και το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στις 11 Ιουλίου 2017, με την επιφύλαξη των εξουσιών του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη νομοθεσία επιπέδου 1· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη οι προσπάθειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα είχε ως αποτέλεσμα την προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος στη στέγαση, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος να χάσουν, ή να ζουν υπό τον φόβο του να χάσουν τα σπίτια τους λόγω τραπεζικών χρεών· επισημαίνει ότι για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου απαιτούνται κοινές προσπάθειες από τις τράπεζες, τις εποπτικές αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές και τις εθνικές αρχές· ζητεί να πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που να χαρακτηρίζονται από ευρεία κάλυψη, μεθοδολογική καταλληλότητα και αξιοπιστία· συνιστά να παρακολουθούνται προσεκτικά οι εξελίξεις στις αγορές ακινήτων· θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να σέβονται πλήρως τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
Τροπολογία 6
Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0383/2017
Jonás Fernández
Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016
2017/2124(INI)
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
  46α. καταδικάζει την κερδοσκοπική συμπεριφορά της ΕΚΤ στην περίπτωση των ελληνικών ομολόγων (SMP και ANFA) που εξαιρέθηκαν από την διαδικασία απομείωσης (PSI) του 2012, η οποία απέφερε κέρδη σχεδόν 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωσύστημα και προκάλεσε πρόσθετες δημοσιονομικές πιέσεις και δεινά για τον ελληνικό λαό· καλεί το Ευρωσύστημα να επιστρέψει άνευ όρων τα κέρδη αυτά στην Ελλάδα, προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να μειώσει τα μη βιώσιμα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του 3ου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής για τα προσεχή 36 έτη· πιστεύει ότι οι χρηματοοικονομικοί πόροι από την επιστροφή κερδών ή τη μη πληρωμή ομολόγων πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άρση των μέτρων λιτότητας για την περίοδο μετά το 2018 που αφορούν τη μείωση της πίστωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των συντάξεων, και για τη μείωση της υπέρμετρης φορολογικής επιβάρυνσης των εργαζομένων, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων χαμηλού εισοδήματος· 


Ακολουθεί η τοποθέτηση του Νίκου Χουντή:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η πολιτική μου ομάδα έχει καταθέσει δύο τροπολογίες στη σχετική έκθεση και σας καλώ να τις υπερψηφίσετε. 

Με την πρώτη τροπολογία ζητάμε να καταδικαστεί η κερδοσκοπική συμπεριφορά της ΕΚΤ στην περίπτωση των ελληνικών ομολόγων που εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία κουρέματος του PSI του 2012 και η οποία απέφερε σχεδόν 6.2 δις ευρώ κέρδη στο Ευρωσύστημα όπως έχει ομολογήσει ο κ. Ντράγκι σε σχετική ερώτηση και προκάλεσε αυτή η διαδικασία πρόσθετες δημοσιονομικές πιέσεις και δεινά από τον ελληνικό λαό. 

Να καλέσουμε το Ευρωστύστημα να επιστρέψει άνευ όρων τα κέρδη στην Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να μην πληρώσει τα ομόλογα αυτά ούτως ώστε να μπορέσουν να ακυρωθούν τα μέτρα λιτότητας που συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση για τα υπόλοιπα 36 χρόνια, μεταξύ των οποίων η μείωση του αφορολογήτου και το κόψιμο των συντάξεων.

Με τη δεύτερη θα θέλαμε να εκφραστεί αποδοκιμασία στο γεγονός ότι η προσπάθεια μείωσης των κόκκινων δανείων που προωθεί η ΕΚΤ και τα κράτη μέλη σε πολλές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος της στέγασης με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος να χάσουν, ή να ζουν υπό τον φόβο του να χάσουν 
τα σπίτια τους λόγω τραπεζικών χρεών»