Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

21/03/2011 Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Ν. Χουντή για την εξόρυξη βωξίτη σε περιοχή NATURA 2000 στο Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Νίκος Χουντής με  ερώτηση του προς την Κομισιόν είχε θέση το θέμα της εξόρυξης βωξίτη σε περιοχή NATURA 2000 στο Εθνικό Δρυμό Οίτης.
Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση του  αναφερόταν στις καταγγελίες κατοίκων και φορέων της περιοχής για την εξορυκτική δραστηριότητα στη θέση «Κοκκινόβραχος», στον πυρήνα του εν λόγω Εθνικού Δρυμού ο οποίος είναι NATURA 2000. Περιοχή που  έχει χαρακτηριστεί ως "περιοχή ειδικής προστασίας ορνιθοπανίδας - SPA" Οδηγία 79/409/ΕΟΚ άρθρο 4 παρ.1, και τελεί υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και τη μη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας.
Στη συνέχεια της ερώτησης ζητούσε να ενημερωθεί από την Επιτροπή αν γνωρίζει για την εξορυκτική δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή, αν έχει διατυπώσει γνώμη και τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να σταματήσει άμεσα η παράνομη εξόρυξη βωξίτη στον Εθνικό Δρυμό.

Στην απάντησή της η Κομισιόν μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «κάθε σχέδιο το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο και οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου».
Στη συνέχεια της απάντησης της η Κομισιόν επισημαίνει ότι «Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται όταν πληρούνται οι όροι που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 4, ειδικότερα δε όταν η εκτίμηση που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 είναι αρνητική, όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, όταν ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος (IROPI), και έχουν ληφθεί κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα».
«Εναπόκειται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές να εφαρμόσουν κατάλληλα τις ανωτέρω διατάξεις στην περίπτωση των δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη στον Κοκκινόβραχο του Εθνικού Δρυμού Οίτης που αποτελεί, συν τοις άλλοις, προστατευόμενο τόπο Natura 2000, εξασφαλίζοντας ιδίως τη διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης και τη θεώρησή της ως βάσης τυχόν περαιτέρω αποφάσεων και αδειοδοτήσεων σύμφωνων με τις εν λόγω διατάξεις».
Καταλήγοντας στην απάντησή της η Κομισιόν τονίζει ότι «Η Επιτροπή δεν έχει καταστεί αποδέκτης πληροφοριών για το έργο ή αίτησης για γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4• μπορεί να παρέμβει μόνο εφόσον τεθούν υπόψη της ενδείξεις παραβίασης των εφαρμοστέων διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους».