Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

04/07/2018 Σχέδια ίδρυσης μονάδας παραγωγής SRF στο ΧΥΤΑ Βόλου

Ο Δήμος Βόλου σχεδιάζει τη δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF εντός του ΧΥΤΑ Δήμου Βόλου.
Πολίτες εκφράζουν φόβους ότι μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε παρέκκλιση από  τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, στην οποία προέχει η διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, με απόλυτη προτεραιότητα στους στόχους προδιαλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, και ιδίως στο άρθρο 28.
Σε ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2015) 614 final[1]) επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι: «χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπολειμματικών αποβλήτων, όπως η αποτέφρωση ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία … και τηρούνται πλήρως οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων».
Επειδή η ανησυχία που έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία είναι έντονη, ερωτάται η Επιτροπή:
1) Θεωρεί ότι ο Δήμος Βόλου έχει εκπληρώσει τους προβλεπόμενους στόχους ιεράρχησης των αποβλήτων και ότι η λειτουργία της ανωτέρω μονάδας δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη για την προβλεπόμενη στην κυκλική οικονομία μείωση των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή;
2) Έχει ζητηθεί η συγχρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη μονάδα;
3) Τι χρηματοδοτήσεις έχουν διατεθεί στο Δήμο Βόλου και από ποιες πηγές, προκειμένου για προγράμματα που αφορούν στην επίτευξη των στόχων ιεράρχησης των αποβλήτων ;


Aπάντηση:

E-002394/2018 Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής (22.6.2018)  
1. Τα στερεά ανακτηθέντα καύσιμα που παράγονται από μη ανακυκλώσιμα απόβλητα μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλη επεξεργασία διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να παράγουν πρώτες ύλες για διεργασίες μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια, όπως η συναποτέφρωση σε εγκαταστάσεις καύσης και τσιμεντοκλιβάνους. Η χρήση τους αντικαθιστά την καύση ορυκτών καυσίμων. Σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, η επεξεργασία αυτή συμβάλλει στη μείωση του υπερβολικού ποσοστού υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα και στην ανάκτηση της ενέργειας που εμπεριέχεται στα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι μόνο μη ανακυκλώσιμα απόβλητα υπόκεινται στην επεξεργασία στερεών ανακτηθέντων καυσίμων.
2 & 3. Η διαχειριστική αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή μονάδων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) στην περιοχή. Ο Δήμος Βόλου υπέβαλε πρόταση που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της αξιολόγησης από τη διαχειριστική αρχή του περιφερειακού προγράμματος «Θεσσαλία»· η πρόταση έργου προβλέπει παραγωγή στερεών ανακτηθέντων καυσίμων για περαιτέρω διάθεση από τον μελλοντικό φορέα της μονάδας. Η πηγή συγχρηματοδότησης της ΕΕ για τέτοιες μονάδες είναι το Ταμείο Συνοχής.